Club Esportiu d'Orientació OrosL'ORIENTACIÓ DE PRECISIÓ CRONOMETRADA(TempO) és una modalitat de l'Orientació de Precisió, on els participants, atrets pel particular desafiament tècnic de l'activitat, es desplacen per camins i pistes i són cronometrats en la presa de decisió sobre la situació de les fites que troben a cada estació, distribuïdes al llarg d’un recorregut preestablert.
Els participants poden ser persones capacitades i persones amb mobilitat reduïda. Tot i que el rendiment físic és un factor absent per aquesta disciplina, té lloc a l'aire lliure, i es recorre certa distància en un terreny, el qual no sempre és pla. Així que, cal una mica d'esforç físic per superar el recorregut, però es proporciona assistència física, en cas que sigui necessari, per a aquells que es desplacen en cadira de rodes manuals.
En l'Orientació de Precisió està prohibit sortir de les pistes i dels camins (excepte quan s'estableix expressament amb rutes marcades). No fer-ho es corre el risc de desqualificació.
A cada estació el participant estarà assegut en una posició fixa, des d'on siguin visibles totes les teles de les fites. Allí els participants reben un joc de mapes en un ordre concret, on cada un d'ells té un cercle de control i una descripció diferent.TempO

L'ORIENTACIÓ DE PRECISIÓ CRONOMETRADAOBSERVACIONS

 • ¡No tots els cercles de control estan centrats en diferents elements característics! És a dir, alguns cercles de control pertanyents a una mateixa estació, poden situar-se sobre el mateix element característic, sempre que aquest pugui determinar indistintament amb diverses descripcions de control vàlides.
 • Està autoritzat utilitzar controls amb resposta "Zero / Cap".
 • El cronòmetre pressiona al participant fins a l'última resposta.
 • El TempO presenta un considerable desafiament intel•lectual, on els participants han de prendre decisions a problemes tècnics, en el menor temps possible.

  EL MAPA DEL CONTROL CRONOMETRAT  Al participant se li lliuraran en un ordre concret, tantes targetes, plastificades com controls cronometrats (d'1 a 6) hagi de respondre a l'estació. Cada targeta és independent i porta imprès:

 • La finestra del mapa (o mini-mapa) se situa en el centre de la targeta, a la mateixa escala del mapa (1: 4000 o 1: 5000). Està orientada de manera que la direcció de la vista cap a les fites, es trobi per sobre de la targeta. La forma i la mida de la finestra ha de ser quadrada o circular. Si és circular tindrà un diàmetre entre 10 i 12 cm.y si fos quadrada els seus costats mesuren de 10 a 12 cm. de llarg.
 • El cercle de control estarà exactament al centre de la finestra.
 • No es dibuixa el punt de decisió.
 • El Mapa

  EL MAPA DEL CONTROL CRONOMETRAT  TARGETES DE DESCRIPCIÓ DE CONTROLS D'UNA ESTACIÓ • La direcció del nord magnètic queda indicat clarament per una fletxa habitualment just a sobre de la finestra, encara que també pot dibuixar-se en ella.
 • La descripció del control situada just per sota de la finestra.
 • El nº de la estació, el nº d'ordre de cada control cronometrat i les lletres que abasta el grup de control (p.ex. A-F), se situaran sota de la descripció de control.
 • L'escala i l'interval de les corbes de nivell es col•locaran on permeti a la finestra quedar centrada en la targeta.
 • Si es fes servir una portada per als mapes per tal de lliurar la primera targeta tapada, podrà dur impresa les lletres de l'alfabet fonètic que correspongui al nº de respostes que hi hagi. La resta d'aquesta portada ha de contenir la informació anteriorment descrita, excepte que no hi ha finestra del mapa i s'indica el nombre total de controls cronometrats.
 • L'ordre correcte de presentació de les targetes serà sempre el mateix.
 • S’han de seguir l'ordre dels mapes i tractar independentment cada mapa, sense establir referències als mapes anteriors o posteriors.
 • Tarja d'estació

  Targetes d'una estació  FUNCIONS DEL CONTROLADOR DE L’ESTACIÓ CRONOMETRADA

 • Mostra les fites a l'orientador.
 • Comprova el correcte ordre dels mapes.
 • Quan mostri al participant les fites (Alfa, Bravo ...), aproximadament ha d'invertir 1 seg. per cada fita i aquell no pot interrompre aquest procés, dient que no pot veure una de les fites.
  Quan sigui difícil de veure fàcilment (llum del sol, fites a molt diferents altures o distàncies, etc.), ha de afegir informació complementària per indicar amb precisió als participants les posicions de les fites, com "més allunyada ...", "al costat de ... "," darrere de ... ".
 • L'explicació ha de ser la mateixa per a tots els participants.
 • Avisa a l'orientador del temps transcorregut i anota o perfora les respostes a la targeta de control del participant.
 • Anotarà encerclant o perforant la resposta donada pel participant.
 • Anotarà encerclant i dibuixant una creu sobreposada a la resposta correcta, si el participant no l'ha cantada o el temps s’ha esgotat.
 • Controlador d'Estació

  Li dona fiabilitat a la prova!  ENTRADA AL CONTROL CRONOMETRAT  Els participants són retinguts en un punt d'espera situat a certa distància, el qual està materialitzat amb un cartell i des de la qual el terreny impedeix la visió sobre el grup de control o bé està ocult artificialment.
  Els participants són introduïts al control cronometrat un a un, després de l'autorització del controlador de l'estació o d'un auxiliar.
  Quan el participant s'aproxima a l’estació no s'ha de fixar en el grup de fites de control.
  Mentrestant, el controlador o l’auxiliar recerca les seves dades a través del nº de pitrall i el seu nom en el full de registre general, i posteriorment li recull la targeta de control.

  Entrada control

  Procediment en un control cronometrat  EL CONTROL CRONOMETRAT  Els passos que a continuació es detallen i fins que s'aturi el temps per respondre, s'han de fer el més ràpidament possible però sense precipitació i amb una perfecta coordinació entre el controlador i l’auxiliar.
  1. L’auxiliar del controlador acompanya al participant des del punt d’espera a l’estació. 2. Aquest ajudarà al participant a seure a la cadira de la estació o ajudarà a situar la cadira de rodes davant del punt de decisió. Si la cadira de rodes fora empesa per un voluntari, aquest es retirarà uns 2 m. per darrere d'ella.
  3. El controlador recull la targeta de control al participant i li demana que prepari la pinça SI per pinçar la base d’inici del cronometratge de la estació i li pregunta "¿Està preparat?".
  4. Quan el participant respon "Sí o Preparat", al controlador, que estarà situat enfront d'ell impedint la visió de les fites, i sense necessitat d'una indicació verbal, es mou a un costat i es col•loca darrere d'ell.
  El controlador li mostra pausadament al participant el grup de fites de esquerra a dreta. Podria utilitzar una frase semblant a "Aquesta estació es compon de (Núm de problemes) problemes i hi ha (nº de fites) possibles respostes que d'esquerra a dreta (assenyalant-) són Alfa, Bravo, ... ".
  5. Immediatament després que el controlador ha assenyalat l'última fita al participant, i sense donar-li temps per avaluar el problema, li diu "El temps comença, Ja! "I simultàniament:

  Cronometratge

  Dins del control cronomerat.  DINS DEL CONTROL CRONOMETRAT, PRESA DE DECISIONS


 • El controlador li presenta la base SI per pinçar-la i iniciar el cronometratge del temps d’anàlisi i presa de decisió de les respostes corresponents als problemes presentat en aquella estació.
 • Tanmateix i simultàniament, el controlador lliura les finestres del mapa al participant, ja orientades cap al control.
 • El participant comença la resolució del primer problema.
 • 6. El participant emet verbalment les respostes als problemes o les assenyala o realitza ambdues accions alhora. El controlador repeteix cada resposta indicant també el nº de control i anota encerclant o perfora la casella corresponent de la targeta de control a la resposta donada. Per exemple: Control 23 “Foxtrot” => (control 23, casella F).
  7. El participant emet l'última resposta o s'esgota el temps per fer-les (En aquest cas el controlador forçarà la pinçada) i pinça la base SI de sortida de la estació i finalitza el temps de cronometratge de la estació. El controlador retorna el mapa i la tarja de control al participant, l’acomiada de la estació i avisa al auxiliar que acompanyi al proper participant.
  8. El controlador es col•loca davant de la cadira a espera a que l’auxiliar arribi acompanyat d’un altre participant.


  Respostes

  El participant dona les respostes als problemes  ANOTACIÓ DE LES RESPOSTES • A la targeta de control s'anota les respostes en l'ordre de la seqüència establerta, i al final, el temps total serà la suma de tots els temps parcials de totes les estacions entre el visionat de la primera finestra de la primera estació fins a l'última resposta de l’última estació; els temps de desplaçament no es comptabilitza!
 • El controlador advertirà al participant:
 • "10 segons per al final", quan quedin 10 segons abans d'esgotar el temps màxim per emetre les respostes.
 • "Temps esgotat", quan s’hagi arribat al temps màxim de l'estació, i no serà vàlida cap resposta posterior. El temps disponible per donar resposta a cada problema d’orientació es calcula multiplicant 20 segons per cadascun del problemes existents a la estació. Per exemple, una estació amb 3 problemes tindrà un temps màxim per emetre les respostes de 3 x 20'' = 1 min.
  El temps s'atura quan el participant formula una resposta amb suficient claredat utilitzant un dels dos sistemes o els dos simultàniament, per si no s'entengués bé la emesa verbalment:
 • Verbalment usant l'alfabet fonètic internacional i el temps s'atura quan el participant emet l'última resposta o s'esgota el temps màxim per emetre les respostes.
 • Mantenint assenyalada la resposta sobre la finestra del mapa amb les lletres A-F i Z, fins que hagi estat anotada. Els participants són responsables de la lletra que assenyalin, tant si ho fan ells mateixos o mitjançant un intermediari.
 • Respostes

  A la targeta de control s'anota les respostes en l'ordre de la seqüència establerta

  CÀLCUL DEL TEMPS I CLASSIFICACIÓ  1. En una prova de TempO no puntuen les respostes encertades.
  2. Per a la classificació general, als participants se'ls computa només el temps total: és el temps acumulat en respondre a totes les estacions, més les penalitzacions de temps per les respostes incorrectes:
 • Per cada resposta fallada la penalització de temps típica és de 20 segons.
 • Per cada problema que s'ha quedat sense resposta al esgotar-se el temps màxim de la estació, rep una penalització de 20 segons i el controlador encerclarà la resposta correcta i anotarà una creu a sobre per indicar que hi ha hagut una incorrecció en la resposta o no s’ha donat resposta per temps esgotat.

 • Temps total i classificació

  Penalitzaions a tenir en compte!

  >